top

Persondata- og privatlivspolitik for Telepatiskolen

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Telepatiskolen indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med kunder, leverandører og partnere.

Telepatiskolen behandler de oplysninger, du giver os, eller de oplysninger vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi er naturligvis bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte dine personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at din løsning/produkter fungerer efter hensigten.

Vi er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger så vi undgår, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt undgår, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Telepatiskolen videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Telepatiskolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet fra eller modtaget om dig i forbindelse med en bestilling eller henvendelse. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Telepatiskolen
Industrikrogen 8
2635 Ishøj

CVR-nr.: 37000620

Telefon: 40 59 27 20
E-mail: hej@telepatiskolen.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Levering af produkter, tjenester og services.
  • Kundeservice og support.
  • Relevant information om nye og eksisterende produkter og services.
  • Til analyseformål, herunder feedback i form af spørgeskemaer.
  • Vigtige meddelelser og nyheder via e-mail og almindelig post.
  • Tilbudsgivning, kontrakter, aftaler samt til udsendelse af faktura og lign.
  • Produktudvikling.
  • Konkurrencer og salgsfremmende tiltag.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger, typisk offentligt tilgængelige oplysninger om virksomhedens: Navn, cvr-nummer, adresse samt kontaktperson(er).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Betroede medarbejdere på Telepatiskolen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at din løsning/produkter fungerer efter hensigten. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre af Telepatiskolens samarbejdspartnere kan varetage deres opgaver. En oversigt over Telepatiskolen underdatabehandlere finder du på vores hjemmeside på underdatabehandlere

Opbevaring af dine personoplysninger

Telepatiskolen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som leverandør og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Telepatiskolen behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre virksomheder eller myndigheder. Telepatiskolen kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre virksomheder eller myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af Telepatiskolens opgaver, herunder sikre at din(e) løsninger/produkter fungerer efter hensigten.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, som påvirker dig væsentligt i forhold til det registrerede.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tilbagetrækningstidspunktet.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside, dem har vi spist.

©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Telepatiskolen.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller testmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Telepatiskolen

Varemærker/trademarks

Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrerede varemærker og beskyttede firmanavne, som kun anvendes til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Vores elever udtaler